Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พิธียกเสาเอก                  ติดต่อเรา

 

                                                                  

                                                            พิธีตั้งศาลพระภูมิ ตอนที่ ๒

 

ศาลพระภูมิ

 

       8. ประเภทรายการเครื่องประกอบพิธีที่นิยมใช้ในการตั้งศาล

           ๑.     เจว็ด หรือ(รูปพระภูมิ)  ๑  องค์
           ๒.     ตุ๊กตาเสียกะบาน  ๑  ชุด
           ๓.     ตุ๊กตาละครรำ  ๑  ชุด
           ๔.     ตุ๊กตาช้าง ๑  คู่
           ๕.     ตุ๊กตาม้า   ๑  คู่
           ๖.      ผ้าแพร ๓ สี สีละ  ๑  ผืน
           ๗.      ผ้าขาว  ๑ ผืน
           ๘.      ด้ายสายสิญจน์  ๑  ม้วน
           ๙.      ขันน้ำมนต์ ๑ ใบ
           ๑๐.    เทียนขาว ๙  เล่ม
           ๑๑.    ทองเปลว ( แท้ )  ๙  แผ่น
           ๑๒.    ธูปหอม  ๑   กล่อง
           ๑๓.    กระถางธูป  ๑  กระถาง
           ๑๔.    เชิงเทียน    ๑  คู่
           ๑๕.    แจกันดอกไม้ (ใส่ดอกไม้สดด้วย)  ๑ คู่
           ๑๖.    ฉัตรเงิน ๑ คู่
           ๑๗.    ฉัตรทอง   ๑  คู่
           ๑๘.    พานครู (พวงมัย+ธูป+เทียน)  ๑  พาน
           ๑๙.    พวงมาลัยยาว ๗  ศอก  ๑   พวง   
           ๒๐.    แป้งเจิม  ๑  ถ้วย

พระชัยมงคล

ศาลตายาย

ตุ๊กตาช้างม้า

9. วิธี บูชา

             เจ้าบ้านเจ้าเรือน  พึงตั้งศาลพระภูมิและเคารพสักการะทุก ๆ  วัน    อย่างน้อยธูปเทียนจุดบูชา  เมื่อมีงานการอะไรในบ้าน  ก็ควรสังเวยพระภูมิ   เครื่องสังเวยนั้น   ก็จัดตามที่ได้กล่าวมาแล้วไม่ถึงกับจัดเหมือนวันตั้งศาล  คาถาบูชา  คำขอพรต่าง ๆ ก็พึงดูในหัวข้อนั้น และกิจทั้งนี้  ควรที่เจ้าบ้านจะทำเอง  ไม่ควรใช้ผู้อื่นทำแทนเปรียบเหมือนการให้ของแก่ผู้ใหญ่  ด้วยนำไปเอง  ไปควรให้ผู้อื่นนำไป  ทำการบูชาและสังเวย  เมื่อจัดเครื่องสังเวยนั้นควรทราบว่า  สิ่งจำเป็นขาดมิได้นั้น   ได้แก่เครื่องกระยาบวด   (   กล้วย  มะพร้าวอ่อน  ขนมต้มแดง  ขนมต้มขาว  แกงบวดฝักทอง  หรือมันเทศ )   ควรเดินเข้าทางเท้าพระภูมิ  ตั้งเครื่องสังเวย  และตนเองต้องหันหน้าให้ถูกทิศทางดังต่อไปนี้

            วันอาทิตย์        เดินเข้าทางทิศตะวันตก   เพราะพระภูมินอนหันศรีษะ  ไปทาง ทิศตะวันออก  หันเท้าไปทางทิศตะวันตก
            วันจันทร์           เดินเข้าทางพายัพ    เพราะภูมินอนหันศรีษะไปทางทิศอาคเนย์  เอาเท้าไปทางทิศพายัพ
             วันอังคาร        เดินเข้าทางทิศอุดร   เพราะพระภูมินอนหัน  ศรีษะไปทางทิศทักษิณ  เอาเท้าไปทางทิศอุดร
             วันพุธ              เดินเข้าทางทิศอีสาน     เพราะพระภูมินอน   หันศรีษะไปทางทิศหรดี  เอาเท้าไปทางทิศอีสาน
             วันพฤหัสบดี    เดินเข้าไปทางทิศบรูพา     เพราะพระภูมินอนหันศรีษะไปทางทิศปัจจิม  เอาเท้าไปทางทิศบรูพา
             วันศุกร์             เดินเข้าทางทิศทักษิณ      เพราะพระภูมินอนหันศรีษะ  ไปทางทิศอุดร  เอาเท้าไปทางทิศทักษิณ
             วันเสาร์            เดินเข้าไปทางทิศอาคเนย์     เพราะพระภูมินอนหันศรีษะ   ไปทาง   ทิศพายัพ  เอาเท้าไปทางทิศอาคเณย์

พระชัยมงคล พระนครราช พระเทเพล พระชัยสพ พระคนธรรพ์ พระธรรมโหรา พระเทวเถรวัยทัต พระธรรมิราช พระทาษธารา

10.  โองการธรณีสาร

              คาถาว่าสำหรับทำน้ำมนต์ธรณีสาร  มีต่าง ๆ  แบบกันดังนั้น    ข้าพเจ้าจะเพียงแต่บอกคาภานี้เท่านั้น  เพราะมีต่าง ๆ แบบกัน    ดังต่อไปนี้ อย่างที่หนึ่ง  เริ่มต้นด้วย:    

         นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (ว่า ๓ จบ )
 อังการะพินธุอินาถัง  อุปปันนัง  สะหะพรัหมะ อะทิคะโต  ปัญจะปะทุมะ  ทิสะวา  นะโม พุทธายะ วันทะนัง นะโม   นะมะ สิโร เม พุทธะเทวัญจะ นะลาเฏ  พรัหมะเทวะตา  หะทะยัง  นะรายะกัญเจวะ ทะเวหัตเถ   ปะระเม  สุรา ปาเท วิสสะณุกัญเจวะ สัพพะกัมนา ปะสิทธิ เม ( เต )  สัพพะพุทธานุเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สัพพะสังฆานุภาเวนะ

อย่างที่สอง  เริ่มต้นด้วย : 

          นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ )
   สิโร เม พุทธะเทวัญจะ   นะลาเฏ  พรัหมะเทวะตา   หะทะยัง นะรากัญเจวะ   ทะเวหัตเถ   ปะระเม   สุรา  ปาเท  วีสสะณุกัญเจว   สัพพะกัมมา  ปะสิทธิ เม   ( เต ) 
    สิทธิกิจจัง    สิทธิกัมมัง   สิทธิกา ริยะตะถาคะโต   สิทธิลาโภ   นิรันตะรัง   สิทธิเตโช  ชะโย นิจจัง    สิทธิกัมมัง   ปะสิทธิ เม  (   เต  )    สัพพะสิทธิ   ภะวันตุ เม    ( เต )

11. คาถาปัดอุบาทว์

                      ยัสสานุสะระเณนาปิ  อันตะลิกเขปิ  ปาณิโน  ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ   ภูมิยัง  วิยะ
สัพพะทา   สัพพูปัททะวะชาลัมหา   ยักขะโจราทิสัมภะวา   คะณะนานะ  จะ  มุตตานัง  ปะริตตันตัมภะณามะ  เหฯ   (  ใช้เป็นคาถาบูชาพระภูมิ  )

12. คาถาถวายเครื่องสังเวย

                          นะโม    เม    พระภุมมะเทวานัง   ทีปะธูปะปุปผานัง    สักการะ   วันทะนัง  สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง   โภชะนานัง     สาลีนัง   สะปะระวารัง    อุทะกัง   วะรัง   อาคัจฉันตุ  ปะริภุญชันตุ   สัพพะทาติ  หิตายะ   สุขายะ  สันติ  อุ  เทวานัง   เตปิ   ตุมเห    อะนุรักขันตุ ฯ

13. คำขอพร

                         สิโร   เม   ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่   รับพระพรจากพระเจ้ากรุงพาลี   มาให้วัฒนาถาวรมีเต่จำเริญสุข   (  แก่........ )  ให้มั่งคั่งมีเงินทองทรัพย์พัสดุเนืองนองพร้อมทั้งวัตถุ  และสรรพสิ่งอุปโภคจงจำเริญวัฒนาในที่นี้  อายุยืนยาวแก่เฒ่า  พร้อมพงศ์เผ่าบริวาร  บุตรหลานเหลนลื้อให้บรรลือสาธุชนสร้องสรรเสริญ    โสตถี  ชัยสิทธิ  ภะวันตุ  เต    ( เม  )

14. คาถาบูชาและสังเวยพระภูมิ (โดยทั่วไป )

                        ภุมมัสะมิง    ทิสาภาเค    สันติ    ภุมมา    มะหิทธิกา    เตปิอัมเห    อะนุรักขันตุ     อะโรคะเยนะ   สุเขนะ  จะ  สูปะพะยัญชะนะ  สัมปันนัง   ปะริภุญชันตุ   ชะยะมังคะละเทวะตา  สัพพะโทสัง    ชะมันตะ  เต  ฯ

                                                                 ข้อควรคิด

              ผู้ปรารถนาความเจริญ  พึงปฏิบัติตามคตินิยมดังกล่าวมา  และในขณะเดียวกันนั้น  ก็ไม่ควรลืมว่า  พระภูมิอีกชนิดหนึ่งคือ  มารดาบิดาก็ควรบูชาสักการะทุก ๆ วัน  อย่าละเลย  จึงความสุขความเจริญอย่างแท้จริง   ขอสาธกพระสูตร ในพระไตรปิฏกเล่ม ๒๑ มาไว้ ดังต่อไปนี้
ภิกษุทั้งหลาย !   ตระกูลใด  หากบุตรบูชามารดา-บิดาภายในเรือน   ตระกูลนั้น  ชื่อว่ามีพรหม

ภิกษุทั้งหลาย !   ตระกูลใด  พวกบุตรบูชามารดา-บิดาภายในเรือน  ตระกูลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์    

ภิกษุทั้งหลาย !  ตระกูลใด  พวกบุตรบูชามารดา-บิดาภายในเรือน  ตระกูลนั้นชื่อว่า  มีอาหุเนยยบุคคล      

  

 

 

 

        คลิ๊กไปที่ พิธีตั้งศาลพระภูมิ ตอนที่ ๑

 

  พิธียกเสาเอก,พิธียกเสาเอกเสาโท,ตั้งเสาเอก,เสาเอกเสาโท

  ประวัติผลงาน : 

      1.ยกเสาเอกหมู่บ้านวินด์มิล
  
 2.ยกเสาเอกโรงงานนิคมอุตสาหกรรม TFD ฉะเชิงเทรา     3.ยกเสาเอกโรงงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง
  
 4.ยกเสาเอกบ้านคุณพิชัย( เขาใหญ ่)
  
 5.ตรวจหาพื้นที่ตั้งศาลพระพรหม
   
6.ยกเสาเอกบ้านคุณ U Moe Myint(เขาใหญ่)
   7.พิธีบวงสรวงเจ้าที่โรงแรม (เขาใหญ่ )

    บทความพิธีต่างๆ :

  1.พิธียกเสาเอก (ตอน 1)
  2.พิธียกเสาเอก (ตอน 2)
  3.พิธีตั้งศาลพระภูมิ( ตอนที่1 )
  4.พิธีตั้งศาลพระภูมิ( ตอนที่2 )
  5.พิธีถอนศาลเก่า
  6.พิธีตั้งศาลพระพรหม
  7.พิธีขึ้นบ้านใหม่

  

     เรียนรู้ฮวงจุ้ย :

    1. ประวัติฮวงจุ้ย
    2. แผนภูมิโหลสู (จตุรัสมหัศจรรย์)
    
3. แผนผังอัฐเรือน(พลังบ้านแปดทิศ)
    
4. ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ (5 ธาตุหลัก )
    
5. รหัสราศีฮวงจุ้ยของบุคคล
    6. ตำแหน่งปีราศี12นักกษัตริย์
    7. ดาวเก้ายุค(ดาวเหิร )
    8. ดาวเหิรปี
    9. ดาวเหิรเดือน

     สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ :
     ไห้วพระ ๙ วัด สไตล ์เสาเอก.com

   1. วัดอรุณราชวราราม (การเริ่มต้น่)
   2. วัดระฆังโฆสิตาราม (มีชื่อเสียง )
   3. วัดพระแก้ว (เจริญรุ่งเรือง )
   4. ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ(กิจการมั่นคง)
  
 5. วัดโพธิ์ (อยู่เย็นเป็นสุข )
   6. วัดสุทัศน์ ( ไร้ทุกข์และโรคา )
   7. วัดสระเกศ(ภูเขาทอง) (ที่ดินเพิ่มพูน)
   8. พระแม่ธรณีบีบมวยผม (แผ่นดินเกื้อกูล)
   9. วัดใหญ่ชัยมงคล (ทรัพย์สินมากมี)

ติดต่อสอบถาม 086-3881688   คลิ๊กเพื่อส่ง Email: soaeak@gmail.com

 ผู้เยี่ยมชม : Website counter